Personvernbestemmelser

Fra mai 2018

Vernet av personopplysninger er et viktig anliggende for OSRAM og de tilknyttede datterselskapene. Den etterfølgende personverninformasjonen gir deg en oversikt over innhenting og behandling av personopplysningene dine. Den fullstendige informasjonen finner du i den utførlige versjonen av personverninformasjonen vår.

1. Ansvarlig instans:

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Str. 6 – 8
80807 München
Tyskland

2. Hvilke opplysninger registrerer vi om deg?

 • Vi registrerer domenenavnene eller IP-adressen til datamaskinen din, filforespørselen til klienten (filnavn og URL), http-svarkoden og nettsiden som du besøker oss fra.
 • Når du oppretter og registrerer en brukerkonto, samler vi inn påloggingsopplysningene (stort sett brukernavn/e-postadresse og passord).
 • Vi bruker informasjonskapsler. Dette er små tekstfiler som f.eks. blir midlertidig lagret for en handlekurv eller OSRAM-påloggingen på datamaskinen, og som nettleseren din lagrer. Du kan stille inn nettleseren din slik at den ikke lagrer disse informasjonskapslene eller blir slettet når internettøkten er ferdig. Du finner mer informasjon om dette i retningslinjene våre for informasjonskapsler. Der er det også beskrevet hvordan du kan motsette deg bruken av informasjonskapsler og bruken av opplysninger som blir innhentet av informasjonskapsler i anonymiserte eller pseudonymiserte brukerprofiler.
 • Noen sider inneholder knapper fra sosiale medier. Disse knappene er ikke anbefalings- eller videresendingskoblinger. Koblingen henviser bare til det aktuelle sosiale nettverket uten å overføre brukerdata.

3. Hvordan innhenter vi opplysningene dine?

Opplysningene som oppstår når du besøker nettsidene, innhenter vi automatisk. Ellers samler vi bare inn opplysninger som du angir på nettsiden vår, eller ved hjelp av informasjonskapsler.

4. Hva bruker vi opplysningene dine til?

 • til teknisk administrering og til å gjøre nettstedet tilgjengelig
 • til å opprette pseudonyme brukerprofiler som vi bruker til reklame og markedsforskning – så fremt du ikke nekter samtykke til dette
 • Innenfor lovverket: til å oppdage misbruk og til feilutbedring

5. Videreformidling av opplysningene dine

Så fremt du har gitt oss tillatelse eller vi av andre grunner er juridisk berettiget til dette, videreformidler vi personopplysningene dine for de ovennevnte formålene eventuelt til OSRAMs datterselskaper eller til tjenesteleverandører (f.eks. hosting, markedsføring, salgspartner).

Hvis mottakeren har hovedkontor i land uten tilstrekkelig personvernnivå, har OSRAM satt i verk tiltak for på andre måter å sørge for egnede og passende garantier for vern av personopplysningene. Hvis opplysningene:

 • blir gitt til datterselskaper i slike land, blir det sikret at disse har underskrevet og holder seg til de bindende bedriftsretningslinjene for vern av personopplysninger (Binding Corporate Rules, «BCR»). Du finner informasjon om OSRAM BCR i PDF-en øverst på siden.
 • blir gitt til konserneksterne mottakere i slike land, blir opplysningene bare oversendt hvis disse (i) har inngått standard EU-avtaleklausuler med OSRAM eller (ii) – ved mottakere med hovedkontor i USA – er sertifisert i henhold til EU/US Privacy Shield.

6. Hvilke rettigheter har du?

 • Informasjon
 • Sletting
 • Korrigering
 • Nekte samtykke

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte personvernombudet hos OSRAM GmbH per post eller via informasjonsskjemaet (KOBLING på skjema).

Denne personvernerklæringen blir tilpasset fra tid til annen. Datoen for den siste oppdateringen finner du på begynnelsen av denne erklæringen.

Detaljert versjon av vår personvernpolicy

I denne personvernerklæringen blir det forklart hvordan OSRAM og datterselskapene (samlet kalt OSRAM) bruker personopplysningene dine, hvilke tiltak som blir truffet for å verne om opplysningene, og hvilke rettigheter du har når det gjelder personopplysningene dine.

Innledning

Vernet av personopplysninger er et viktig anliggende for OSRAM. OSRAM behandler derfor personopplysningene dine i samsvar med forskriftene til den europeiske personvernforordningen og de videre anvendbare forskriftene om vern av personopplysninger og om datasikkerhet.

OSRAM GmbH er ansvarlig for å overholde personvernforordningen og andre nasjonale personvernlover til medlemsstatene samt ytterligere personvernbestemmelser.

Representert av dr. Olaf Berlien, Ingo Bank og dr. Stefan Kampmann

Marcel-Breuer-Straße 6

80807 München

Tyskland

 • Telefon: +49 89 6213-0
 • Faks: +49 89 6213-2020
 • E-post: contact@osram.com
 • Internett: www.osram.com, www.osram.de
 • Kontakt personvernsansvarlig: privacy@osram.com

I enkelte tilfeller kan også datterselskapene være ansvarlige på egen hånd eller sammen med OSRAM GmbH. Kontaktopplysningene til datterselskapene finner du i den angitte listen.

OSRAM innhenter og bruker personopplysningene til brukerne bare i den grad det er nødvendig for å stille et funksjonsdyktig nettsted til disposisjon.

Så fremt vi innhenter et samtykke fra den berørte personen til behandling av personopplysninger, gjelder art. 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen (GDPR) som rettslig grunnlag.

Ved behandling av personopplysningene dine for å oppfylle en kontrakt mellom deg og OSRAM, gjelder art. 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen som rettslig grunnlag. Dette gjelder også for behandling som er nødvendig for å kunne gjennomføre tiltak forut for kontrakten.

Så fremt det er nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse som OSRAM er underlagt, gjelder art. 6 nr. 1 bokstav c i personvernforordningen som rettslig grunnlag.

Dersom livsviktige interesser til den berørte personen eller en annen fysisk person gjør det nødvendig å behandle personopplysninger, gjelder art. 6 nr. 1 bokstav d i personvernforordningen som rettslig grunnlag.

Hvis behandling er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse fra OSRAMs side eller en tredjepart og hvis de personvernsrettslige interessene, grunnleggende rettighetene og frihetene dine ikke veier tyngre enn interessen til OSRAM eller tredjeparten, da gjelder art. 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen som rettslig grunnlag for behandlingen.

Personopplysningene til den berørte personen blir slettet eller sperret så snart formålet med lagringen faller bort. En lagring kan i tillegg skje hvis dette ble angitt av den europeiske eller nasjonale lovgiveren i EU-forordninger, lover eller andre forskrifter som OSRAM er underlagt. Sperring eller sletting av opplysninger skjer også når en lagringstid som er angitt i de nevnte standardene, løper ut, bortsett fra hvis ytterligere lagring av opplysningene er nødvendig for en kontraktsinngåelse eller kontraktoppfyllelse.

1. Omfanget til datainnhentingen

Hver gang nettstedet vårt blir besøkt, blir det automatisk registrert data og opplysninger fra datasystemet til datamaskinen som besøker nettstedet.

Følgende data blir innhentet:

 • informasjon om nettlesertypen og versjonen som brukes
 • operativsystemet til brukeren
 • internettleverandøren til brukeren
 • IP-adressen til brukeren
 • dato og klokkeslett for tilgang
 • nettsted som systemet til brukeren kommer fra når det besøker nettstedet vårt
 • nettsted som blir besøkt av systemet til brukeren via nettstedet vårt

2. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Rettslig grunnlag for midlertidig lagring av data (og loggfiler) er art. 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen.

3. Formålet med databehandlingen

Systemet må midlertidig lagre IP-adressen for å kunne gi datamaskinen til brukeren tilgang til nettstedet. IP-adressen til brukeren må derfor lagres så lenge økten varer.

Lagringen i loggfiler skjer for å sikre at nettstedet fungerer som det skal. I tillegg brukes dataene til å optimere nettstedet og til å sørge for sikkerheten til de informasjonstekniske systemene våre. Dataene blir i denne sammenhengen ikke analysert for markedsføringsformål.

I dette formålet ligger også den berettigede interessen vår for databehandlingen i henhold til art 6. nr. 1 bokstav f i personvernforordningen.

4. Varigheten til datalagringen

Dataene blir slettet når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble innhentet for. Når data blir innhentet for at nettstedet skal være tilgjengelig, blir dataene slettet når den aktuelle økten blir avsluttet.

Ved lagring av data i loggfiler skjer dette senest etter syv dager. En utvidet lagring er mulig. I dette tilfellet blir IP-adressene til brukeren slettet eller anonymisert slik at det ikke lenger er mulig å tilordne den tilsvarende klienten.

5. Mulighet til å nekte samtykke

Innhentingen av data for at nettstedet skal være tilgjengelig og lagringen av data i loggfiler er helt nødvendig for driften av nettstedet. Det er derfor ikke mulig for brukeren å nekte samtykke.

1. Omfanget til datainnhentingen

I forbindelse med databehandlingen for utsending av nyhetsbrev blir det ikke videreformidlet opplysninger til tredjeparter. Opplysningene blir bare brukt til å sende ut nyhetsbrevet.

a) Nyhetsbrevet sendes ut fordi brukeren har meldt seg på nettstedet:

Det er mulig å abonnere på kostnadsfrie nyhetsbrev på nettstedene våre. Når brukeren melder seg på nyhetsbrevet, blir opplysningene fra inndatamasken oversendt til oss.

Følgende data blir innhentet:

 • E-postadresse
 • Etternavn, fornavn (valgfritt)
 • Tittel
 • Språk/land
 • Dato og klokkeslett for registreringen

Under påmeldingsprosessen blir det innhentet samtykke til behandlingen av data, og det blir henvist til denne personvernerklæringen.

b) Nyhetsbrevet blir sendt ut av OSRAM-salgskontakten:

Hvis du er i kontakt med en av salgspartnerne til OSRAM, vil denne be deg om å angi kontaktopplysningene dine slik at du kan motta meddelelser og nyhetsbrev. Kontaktopplysningene som da kan bli lagret, er: telefonnummer, e-postadresse, etternavn, fornavn (valgfritt) Vi kan dermed bruke e-postadressen din som vi skaffet oss i denne forbindelsen, til å sende deg et nyhetsbrev. I et slikt tilfelle blir det bare sendt ut direktereklame for egne lignende varer eller tjenester via nyhetsbrevet.

2. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Hvis det foreligger samtykke fra brukeren, er det rettslige grunnlaget for behandling av opplysningene etter at brukeren har meldt seg på nyhetsbrevet, art. 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen.

Det rettslige grunnlaget for utsending av nyhetsbrevet etter at salgsmedarbeideren har angitt opplysningene er § 7 nr. 3 i UWG (den tyske loven mot illojal konkurranse).

3. Formålet med databehandlingen

E-postadressen til brukeren blir innhentet for å kunne levere nyhetsbrevet.

Andre personopplysninger blir hentet inn under påmeldingsprosessen for å hindre at tjenestene eller den brukte e-postadressen blir misbrukt.

4. Varigheten til datalagringen

Dataene blir slettet når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble innhentet for. E-postadressen til brukeren blir deretter lagret så lenge abonnementet på nyhetsbrevet er aktivt.

5. Mulighet til å nekte samtykke

Abonnementet på nyhetsbrevet kan når som helst sies opp. Det finnes en kobling i hvert nyhetsbrev for dette formålet.

1. Omfanget til datainnhentingen

Vi gir brukere mulighet til å registrere seg på nettstedene våre ved å angi personopplysninger. Opplysningene blir da angitt i en inndatamaske og deretter oversendt til oss og lagret. Opplysningene blir ikke gitt videre til tredjeparter.

Følgende data blir innhentet:

 • E-postadresse
 • Etternavn, fornavn (valgfritt)
 • Tittel
 • Språk/land
 • Dato og klokkeslett for registreringen

Under registreringsprosessen blir det innhentet et samtykke fra brukeren til behandling av disse opplysningene.

2. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Hvis det foreligger samtykke fra brukeren, er det rettslige grunnlaget for behandling av opplysningene art. 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen.

Hvis registreringen tjener til å oppfylle en kontrakt eller til å gjennomføre tiltak forut for kontrakten, er i tillegg det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysninger art. 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen.

3. Formålet med databehandlingen

a) for å holde et bestemt innhold og bestemte tjenester tilgjengelig på nettstedet vårt

b) for å oppfylle en kontrakt med brukeren eller utføre tiltak forut for kontrakten

4. Varigheten til datalagringen

Dataene blir slettet når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble innhentet for.

Opplysningene som ble innhentet under registreringen, blir derfor slettet når registreringen som ble utført på nettstedet vårt, blir opphevet eller endret.

Hvis registreringen tjener til å inngå en kontrakt eller gjennomføre tiltak forut for kontrakten, blir opplysningene slettet når de ikke lenger er nødvendige for gjennomføring av kontrakten.

Også etter inngåelse av kontrakten kan det være nødvendig å lagre personopplysningene til kontraktspartneren for å oppfylle kontraktmessige og lovmessige forpliktelser.

5. Mulighet til å nekte samtykke

Som bruker har du hele tiden mulighet til å oppheve registreringen. Du kan når som helst endre eller slette opplysningene som er lagret om deg.

Hvis registreringen tjener til å oppfylle en kontrakt eller gjennomføre tiltak forut for kontrakten, er det bare mulig å slette dataene i forveien så lenge slettingen ikke kommer i konflikt med kontraktmessige eller lovmessige forpliktelser.

1. Omfanget til datainnhentingen

På nettstedet vårt finnes det et kontaktskjema som kan brukes til å ta kontakt med oss elektronisk. Hvis en bruker benytter denne muligheten, blir opplysningene som angis i inndatamasken, videresendt til oss og lagret. . Opplysningene blir bare brukt til å behandle samtalen. De blir ikke gitt videre til en tredjepart.

Følgende data blir innhentet:

 • E-postadresse
 • Etternavn, fornavn (valgfritt)
 • Tittel
 • Språk/land
 • Dato og klokkeslett for registreringen

Det blir innhentet samtykke til behandling av data og det blir henvist til denne personvernerklæringen.

I tillegg er det mulig å ta kontakt med oss via e-postadressen som du har angitt. I dette tilfellet blir personopplysningene som du sender i e-postmeldingen, lagret.

2. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Hvis det foreligger samtykke fra brukeren, er det rettslige grunnlaget for behandling av opplysningene art. 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene som blir meddelt ved oversendelse av en e-postmelding, er art. 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen. Hvis e-postkommunikasjonen tar sikte på inngåelse av en kontrakt, er det rettslige grunnlaget for behandlingen art. 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen.

3. Formålet med databehandlingen

Behandlingen av personopplysningene fra inndatamasken tjener bare til å bearbeide kontaktopprettelsen. Hvis kontakten blir opprettet via e-post, ligger her også den nødvendige berettigede interessen for behandling av opplysningene.

De andre personopplysningene som blir behandlet, tjener til å forhindre misbruk av kontaktskjemaet og sørge for sikkerheten til de informasjonstekniske systemene våre.

4. Varigheten til datalagringen

Dataene blir slettet når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble innhentet for. Dette skjer som regel når samtalen er avsluttet. Samtalen er avsluttet når det ut fra omstendighetene viser seg at den gjeldende problemstillingen er avklart.

5. Mulighet til å nekte samtykke

Som bruker har du når som helst mulighet til å nekte samtykke til behandling av personopplysningene dine. Hvis du tar kontakt med oss på e-post, kan du når som helst nekte samtykke til lagring av personopplysningene dine. I så fall kan samtalen ikke fortsettes.

Alle personopplysninger som ble lagret når du tok kontakt med oss, blir i dette tilfellet slettet.

1. Omfanget til datainnhentingen

Hvis du har blitt gitt fullmakt av aksjonæren vår til å delta på generalforsamlingen, innhenter vi bare opplysninger som er nødvendige for å sende ut innbydelsen og innbydelseskort, slik som etternavn, fornavn og adressen til personen med fullmakt.

2. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av data ved tildeling av fullmakt er art. 6 nr. 1 bokstav c i personvernforordningen i forbindelse med aksjerettslige forskrifter.

3. Formålet med databehandlingen

Behandlingen av personopplysninger tjener kun til å bearbeide deltakelsen i hovedforsamlingen.

4. Varigheten til datalagringen

Dataene blir slettet når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble innhentet for. Dette er som regel tilfelle når de aksjerettslige kravene til generalforsamlingen er uaktuelle.

5. Mulighet til å nekte samtykke

Personen med fullmakt har når som helst mulighet til å nekte samtykke til behandling av personopplysningene sine. Personen kan da ta kontakt med oss på den ovennevnte adressen. Vi sletter opplysningene til personen med fullmakt så snart de aksjerettslige forpliktelsene våre om oppbevaring ikke lenger er gjeldende.

Vi bruker til dels spesialiserte tjenesteytere til å behandle opplysningene dine. Tjenesteyterne blir nøye utvalgt og regelmessig kontrollert av oss. De behandler personopplysninger bare på oppdrag fra oss og i strengt samsvar med våre anvisninger på grunnlag av relevante kontrakter om oppdragsbehandling.

Opplysningene dine blir til dels også behandlet i land utenfor Den europeiske unionen («EU») eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»), der det generelt kan finnes et lavere personvernnivå enn i Europa. I disse tilfellene sikrer vi f.eks. ved hjelp av kontraktmessige avtaler med kontraktspartnerne at et tilstrekkelig personvernnivå er sikret for opplysningene dine (kopi er tilgjengelig på forespørsel), eller vi ber deg om å gi ditt uttrykkelige samtykke.

Hvis personopplysningene dine blir behandlet, er du berørt fysisk person iht. personvernforordningen og har følgende rettigheter overfor den behandlingsansvarlige:

1. Rett til informasjon

Du kan kreve å få en bekreftelse fra OSRAM om hvorvidt personopplysninger som gjelder deg, blir behandlet av oss.

Hvis en slik behandling foreligger, kan du kreve å få følgende informasjon fra den behandlingsansvarlige:

 • formålene med behandlingen av personopplysningene
 • kategoriene av personopplysninger som skal bli behandlet
 • mottakerne hhv. kategoriene av mottakere som personopplysningene dine ble eller skal bli gjort tilgjengelig for
 • den planlagte varigheten til lagringen av personopplysningene dine, eller, hvis det ikke er mulig å gi konkret informasjon om dette, kriterier for fastsetting av lagringstiden
 • om du har rett til å korrigere eller slette personopplysningene dine, begrense behandlingen utført av den behandlingsansvarlige eller nekte samtykke til denne behandlingen
 • om du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet
 • all tilgjengelig informasjon om opprinnelsen til dataene hvis personopplysningene ikke blir innhentet fra den berørte fysiske personen
 • om det finnes en automatisert beslutningstaking inkludert profilering i henhold til art. 22 nr. 1 og 4 i personvernforordningen og – i hvert fall i disse tilfellene – informasjon om den involverte logikken samt omfanget av denne typen behandling og dens ønskede effekt for den berørte fysiske personen
 • om personopplysningene dine blir sendt til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon og hvilke egnede garantier i henhold til art. 46 i personvernforordningen som har blitt satt i verk.

2. Rett til korrigering

Du har rett til å kreve av OSRAM at personopplysningene dine blir korrigert og/eller komplettert så fremt de behandlede personopplysningene dine er feilaktige eller ufullstendige. OSRAM vil korrigere disse umiddelbart

3. Rett til begrensning av behandling

Under følgende forutsetninger kan du forlange at behandlingen av personopplysningene dine blir begrenset:

 • hvis du bestrider riktigheten til personopplysningene dine, blir behandlingen av opplysningene dine begrenset i det tidsrommet som den behandlingsansvarlige kontrollerer riktigheten til personopplysningene
 • hvis behandlingen er urettmessig og du avviser at personopplysningene skal slettes, men i stedet forlanger at bruken av personopplysningene skal begrenses
 • hvis den behandlingsansvarlige ikke lenger trenger personopplysningene til formålene med behandlingen, men du likevel trenger dem til å opprette, utøve eller forsvare et rettslig krav, eller
 • hvis du nekter samtykke til behandlingen i henhold til art. 21 nr. 1 i personvernforordningen og det ikke ennå er fastsatt om de berettigede grunnene til den behandlingsansvarlige veier tyngre enn grunnene dine.

Hvis behandlingen av personopplysningene dine ble begrenset, skal disse dataene – bortsett fra lagringen av disse – bare behandles med ditt samtykke eller for å opprette, utøve eller forsvare rettslige krav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller på grunn av en viktig offentlige interesse i EU eller en medlemsstat.

Hvis begrensningen av behandlingen ble begrenset i henhold til de ovennevnte forutsetningene, blir du underrettet av OSRAM før begrensningen blir opphevet.

4. Rett til sletting

Du kan kreve av OSRAM at personopplysningene dine blir slettet umiddelbart av én av følgende grunner:

 • Personopplysningene dine er ikke lenger nødvendige for formålene som de ble innhentet eller behandlet for.
 • Du trekker tilbake samtykket ditt som behandlingen støttet seg på i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a eller art. 9 nr. 2 bokstav a i personvernforordningen, og et annet rettslig grunnlag for behandlingen mangler.
 • Du nekter samtykke til behandlingen i henhold til art. 21 nr. 1 i personvernforordningen og det foreligger ikke noen berettigede grunner for behandlingen som har fortrinn, eller du nekter samtykke til behandlingen i henhold til art. 21 nr. 2 i personvernforordningen.
 • Personopplysningene dine ble urettmessig behandlet.
 • Slettingen av personopplysningene dine er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse i henhold til EU-rett eller retten til medlemsstatene som den behandlingsansvarlige er underlagt.
 • Personopplysningene dine ble innhentet på grunnlag av tilbudte informasjonssamfunnstjenester i henhold til art. 8 nr. 1 i personvernforordningen (samtykke fra barn).

5. Rett til å bli glemt

Hvis OSRAM har offentliggjort personopplysningene dine og er forpliktet til å slette disse på grunnlag av forutsetningene som er angitt i punkt 4, vil OSRAM, ved å ta hensyn til tilgjengelig teknologi og implementeringskostnadene, iverksette egnede tiltak for å informere de som er ansvarlige for den videre databehandlingen, om at du har krevd at alle koblinger til dine personopplysninger blir slettet.

6. Unntak fra retten til sletting

Retten til sletting eksisterer ikke hvis behandlingen er nødvendig

 • for å utøve retten til fri meningsytring og informasjon
 • for å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever denne behandlingen i henhold til EU-rett eller retten til medlemsstatene som den ansvarlige er underlagt, eller for å utføre en oppgave som er av offentlig interesse, eller for utøvelse av offentlig autoritet som har blitt overført til den behandlingsansvarlige
 • av årsaker som er av offentlig interesse innenfor området offentlig helse i henhold til art. 9 nr. 2 bokstav h og i, samt art. 9 nr. 3 i personvernforordningen
 • for arkivformål av offentlig interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål i henhold til art. 89 nr. 1 i personvernforordningen, i den grad retten som er angitt i avsnitt a) trolig gjør det umulig å realisere målene til denne behandlingen eller begrenser dem betraktelig, eller
 • for å opprette, utøve eller forsvare rettslige krav.

7. Rett til informasjon

Hvis du har benyttet deg av retten til korrigering, sletting eller begrensning av behandlingen hos OSRAM, vil vi informere alle mottakere som personopplysningene dine ble gjort tilgjengelige for, om denne korrigeringen, slettingen av opplysninger eller begrensningen av behandlingen, bortsett fra hvis dette viser seg å være umulig eller er forbundet med uforholdsmessig mye arbeid. Vi informerer deg om hvem mottakerne er hvis du ønsker det.

8. Rett til dataoverførbarhet

Du har rett til å motta personopplysningene som du har gjort tilgjengelig for OSRAM, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og videresende dette til en annen behandlingsansvarlig, så fremt

 • behandlingen er basert på et samtykke i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a i personvernforordningen eller art. 9 nr. 2 bokstav a i personvernforordningen eller en kontrakt i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen og
 • behandlingen skjer ved hjelp av automatiserte prosesser.

Du har i tillegg rett til at personopplysningene dine blir sendt direkte fra OSRAM til en annen behandlingsansvarlig, så fremt dette er teknisk mulig. Frihetene og rettighetene til andre personer må ikke bli begrenset av dette.

Retten til dataoverførbarhet gjelder ikke for behandling av personopplysninger som er nødvendig for å utføre en oppgave av offentlig interesse eller under utøvelse av offentlig autoritet som har blitt overført til den behandlingsansvarlige.

9. Rett til å nekte samtykke

Du har rett til når som helst å nekte samtykke til behandlingen av personopplysningene dine som utføres med hjemmel i art. 6 nr. 1 bokstav e eller f i personvernforordningen. Dette gjelder også for en profilering som støtter seg på disse rettslige forskriftene.

OSRAM behandler da ikke lenger personopplysningene dine, bortsett fra hvis det finnes legitime årsaker til behandlingen som har fortrinn for interessene, rettighetene og frihetene dine, eller hvis behandlingen tjener til å opprette, utøve eller forsvare rettslige krav.

Hvis personopplysningene dine blir behandlet for å utføre direktereklame, har du rett til å nekte samtykke til behandlingen av personopplysningene dine for denne typen reklameformål. Dette gjelder også for profileringen, så fremt den er forbundet med slik direktereklame.

Hvis du nekter samtykke til behandlingen for direktereklameformål, blir personopplysningene dine ikke lenger benyttet til dette formålet.

Hvis personopplysningene dine behandles med vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til art. 89 nr. 1 i personvernforordningen, har du rett til å nekte samtykke til dette.

Retten din til å nekte samtykke kan begrenses hvis den trolig vil gjøre realiseringen av forsknings- eller statistikkformålene umulig eller har en negativ innvirkning på disse, og hvis begrensningen er nødvendig for å kunne oppfylle forsknings- og statistikkformålene.

10. Rett til å tilbakekalle personvernsrettslig samtykkeerklæring

Du har rett til når som helst å tilbakekalle den personvernsrettslige samtykkeerklæringen din. Når du tilbakekaller samtykket, har det ingen konsekvenser for rettmessigheten til behandlingen basert på samtykket frem til tilbakekallingen.

11. Automatisert avgjørelse i enkelttilfelle inkludert profilering

Du har rett til ikke å bli underlagt en avgjørelse som bare avhenger av en automatisert behandling – inkludert profilering –, og som får rettslige virkninger for deg eller på lignende måte påvirker deg negativt. Dette gjelder ikke hvis avgjørelsen

(1) er nødvendig for inngåelsen eller oppfyllelsen av en kontrakt mellom deg og den behandlingsansvarlige

(2) er ulovlig på grunn av de rettslige forskriftene til EU eller medlemsstatene som den behandlingsansvarlige er underlagt, og disse rettslige forskriftene inneholder passende tiltak for å sikre rettighetene og frihetene samt de berettigede interessene dine eller

(3) skjer med ditt uttrykkelige samtykke.

Når det gjelder tilfellene nevnt i (1) og (3), iverksetter OSRAM passende tiltak for å sikre rettighetene og frihetene samt de berettigede interessene dine. Til dette hører minst retten til å få en person fra den behandlingsansvarliges side til gripe inn, til å fremlegge sitt eget standpunkt og til å bestride avgjørelsen.

Hvis disse avgjørelsene avhenger av at spesielle kategorier av personopplysninger blir brukt i henhold til art. 9 nr. 1 i personvernforordningen, trer de ovennevnte unntakene bare i kraft hvis art. 9 nr. 2 bokstav a eller g i personvernforordningen gjelder og passende tiltak for å beskytte rettighetene og frihetene til de berettigede interessene dine har blitt satt i verk.

12. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Uten at det berører annen administrativ eller rettslig prøving, skal du ha rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i den medlemsstat der du har ditt vanlige bosted eller arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted, dersom du anser at behandlingen av personopplysningene dine er i strid med personvernforordningen.

Tilsynsmyndigheten som klagen er inngitt til, skal underrette klageren om klagebehandlingsforløpet og utfallet av klagen, herunder muligheten for rettslig prøving i henhold til art. 78 i personvernforordningen.

Du finner ytterligere informasjon om og forklaringer av de nevnte rettighetene på EU-kommisjonens nettsted «Rettigheter for borgere».