Bruksvilkår

1. Omfang
1.1 Enhver bruk av nettstedet ("OSRAMs nettsted") levert av OSRAM GmbH og/eller deres datterselskaper ("OSRAM") er underlagt disse bruksvilkårene. Disse bruksvilkårene kan bli reviderte, endret eller erstattes av andre vilkår og betingelser, f.eks. ved kjøp av produkter eller tjenester. Innlogginger til nettsider eller, der hvor innlogging ikke er påkrevet, tilgang til eller bruk av nettsider, innebærer aksept av disse bruksbetingelsene i deres nåværende versjon.

1.2 Såfremt brukeren benytter OSRAMs nettsted som bedriftskunde, dvs. i den hensikt å utøve sin jobb, virksomhet eller profesjon eller på vegne av en offentlig eller privat virksomhet, gjelder ikke artikkel § 312e paragraf 1, setning 1, ledd 1 - 3 i tysk sivillov.

2. Tjenester
2.1 OSRAMs nettsider består av spesifikk informasjon og programvare i tillegg til - hvis aktuelt - relatert dokumentasjon for visning eller nedlasting.

2.2 OSRAM forbeholder seg retten til når som helst å stoppe driften av OSRAMs nettsted helt eller delvis. Som følge av Internetts og datasystemers natur kan ikke OSRAM holdes ansvarlig for fortsatt tilgjengelighet til OSRAMs nettsted.

3. Registrering, passord
3.1 Enkelte sider på OSRAMs nettsted kan være passordbeskyttet. Av hensyn til tryggheten og sikkerheten for forretningstransaksjoner er det kun registrerte brukere som gis tilgang til slike sider. OSRAM forbeholder seg retten til å avslå registrering for enhver bruker. OSRAM forbeholder seg spesielt retten til å kreve brukerregistrering for sider som tidligere har vært fritt tilgjengelige. OSRAM kan når som helst og uten noen forpliktelse til å oppgi grunn, nekte brukeren rett til tilgang til passordbeskyttede områder ved å blokkere brukeropplysningene (som beskrevet nedenfor), spesielt hvis brukeren har

  • oppgitt ukorrekte opplysninger i registreringen,
  • brutt disse bruksvilkårene eller unngått å vise tilstrekkelig varsomhet i håndteringen av sine brukeropplysninger,
  • brutt gjeldende lover ved å gå inn på eller bruke OSRAMs nettsted,
  • ikke har benyttet OSRAMs nettsted over en lengre periode.

3.2 Under registreringen skal brukeren oppgi korrekte opplysninger, og, dersom slike opplysninger endres over tid, oppdatere disse opplysningene (på nettet om mulig) uten rimelig forsinkelse. Brukeren skal sikre at e-postadressen oppgitt til OSRAM til enhver tid er det gjeldende og er en adresse hvor brukeren kan kontaktes.

3.3 Ved registrering vil brukeren få tilsendt en adgangskode som består av bruker-ID og et passord ("brukeropplysninger"). Ved første pålogging må brukeren endre passordet som er tilsendt fra OSRAM til et passord som kun brukeren kjenner til. Brukeropplysningene gir brukeren adgang til å endre sine egne opplysninger eller å godkjenne håndtering av sine opplysninger.

3.4 Brukeren plikter å sørge for at brukeropplysningene ikke tilkommer tredjeparter og står personlig ansvarlig for alle transaksjoner og andre aktiviteter som utføre med sine brukeropplysninger. Etter hver bruk av passordbeskyttet området plikter brukeren å logge seg ut. Dersom brukeren oppdager at en tredjepart misbruker brukerens brukeropplysninger skal OSRAM umiddelbart meddeles dette skriftlig, samt ved umiddelbar e-post om mulig.

3.5 Etter kvittering for mottatt varsel i kapittel 3.4, vil OSRAM avslå tilgang til det passordbeskyttede området for disse brukeropplysningene. Tilgang for brukeren vil kun bli mulig igjen ved brukerens søknad til OSRAM eller ved nyregistrering.

3.6 Brukeren kan når som helst be om opphør av sin registrering, dett må gjøres skriftlig og opphøret kan ikke være i strid med rettmessig gjennomføring av kontraktfestede forhold. I slike tilfeller vil OSRAM slette alle brukeropplysninger og alle andre personopplysninger relatert til brukeren så snart det ikke lenger er behov for slike opplysninger.

4. Rettigheter for bruk av informasjon, programvare og dokumentasjon
4.1 Bruken av enhver informasjon, programvare og dokumentasjon som er tilgjengelig på OSRAMs nettsider er underlagt disse bruksvilkårene. Separat inngåtte lisensbetingelser går foran disse bruksvilkårene.

4.2 OSRAM gir brukeren en ikke-eksklusiv og ikke-returnerbar lisens til å bruke informasjonen, programvaren og dokumentasjonen som er gjort tilgjengelig for brukeren på OSRAMs nettsider i det omfanget som er avtalt, eller, dersom det ikke foreligger noen slik avtale, i det omfanget som er tilsiktet ved at OSRAM har gjort det samme tilgjengelig, såfremt ingen av restriksjonene i kapittel 5 kommer til anvendelse.

4.3 Programvare vil gjøres gratis tilgjengelig i objektkode. Det vil ikke være noen forpliktelse til å gjøre det tilgjengelig i kildekode. Dette gjelder ikke for kildekode for programvare med åpen kildekode, hvor lisensvilkårene går foran disse bruksvilkårene når den aktuelle programvaren videreformidles og det kreves tilgang til kildekoden. I slike tilfeller vil OSRAM gjøre kildekoden tilgjengelig mot betaling for påløpte kostnader.

4.4 Brukeren kan ikke på noe tidspunkt distribuere, leie ut eller på annen måte gjøre informasjon, programvare og dokumentasjon tilgjengelig for noen tredjepart. Brukeren skal ikke gjøre endringer i programvaren eller dokumentasjonen, og heller ikke deassemblere, utføre reverse engineering eller dekompilering av programvaren eller skille ut deler av denne, med mindre det gis tillatelse til dette i obligatoriske lover. Brukeren kan lage en sikkerhetskopi av programvaren om nødvendig for å sikre fremtidig bruk i henhold til disse bruksvilkårene.

4.5 Informasjonen, programvaren og dokumentasjonen er beskyttet av lov om opphavsrett samt internasjonale avtaler om opphavsrett og andre lover og konvensjoner som gjelder for åndsverk og immaterielle eiendeler. Brukeren skal overholde slike lover og skal spesielt ikke endre, skjule eller fjerne noen alfanumeriske koder, merkinger eller varsler om opphavsrett, hverken fra informasjonene eller fra programvaren eller dokumentasjonen eller fra noen kopier av disse.

4.6 §§ 69a et seq. i tysk lov om opphavsrett skal ikke påvirkes av dette.

5. Immaterielle eiendeler
5.1 Materialet som presenteres på OSRAMs nettsider, inkludert alt innhold, informasjon, bilder, illustrasjoner, grafikk, navn, varemerker og logoer, tilhører OSRAM GmbH eller deres lisensgivere og er beskyttet med lover om opphavsrett og varemerke og andre rettigheter som beskytter åndsverk og immaterielle eiendeler. Materiellet er kun for privat, ikke-kommersiell bruk. Til tross for de spesielle bestemmelsene i seksjon 4 i disse bruksvilkårene, kan ikke innholdet på OSRAMs nettsider, som beskrevet ovenfor, endres, kopieres, reproduseres, selges, leies ut, brukes, tillegges eller benyttes på noen annen måte uten skriftlig godkjennelse på forhånd fra OSRAM GmbH.

5.2 Ingenting av det ovennevnte skal oppfattes indirekte eller på annen måte som godkjenning av lisens eller rett til å benytte noen patenter, varemerker eller andre immaterielle eiendeler som tilhører OSRAM GmbH. Det gir heller ikke lisens eller rett til å benytte opphavsrettigheter eller andre rettigheter knyttet til materialet beskrevet ovenfor.

5.3 Navnet og varmemerket OSRAM, andre produktvaremerker, illustrasjoner og logoer som kjennetegner OSRAMs produkter og er OSRAM GmbHs eiendom. Endelig registrering er ennå ikke gjort i alle aktuelle land.

5.4 Bruk av disse navnene og varemerkene krever uttrykkelig godkjenning fra OSRAM GmbH. Bruken av navnet OSRAM som referanse er tillat, f.eks. som en lenke til dette nettstedet. OSRAM GmbH skal gis forhåndsvarsel om slik bruk.

6. Brukerens forpliktelser
6.1 Ved tilgang til og bruk av OSRAMs nettsider skal brukeren ikke

  • skade andre personer, spesielt mindreårige, eller krenke deres personrettigheter,
  • bryte med normal sedelighet gjennom sin bruk,
  • bryte med åndsverkloven eller andre opphavsrettigheter,
  • laste opp innhold som inneholder virus, såkalt trojanske hest, eller noen annen programvare som kan skade data,
  • overføre, lagre eller laste opp hyperlenker eller innhold som brukeren ikke har rettigheter til, spesielt i tilfeller hvor slike hyperlenker eler slikt innhold er i strid med taushetsplikten eller er ulovlige,
  • distribuere reklame eller kjede-e-poster (såkalt "spam") eller uriktige advarsler om virus, defekter eller lignende materiale, brukeren skal heller ikke oppfordre til deltakelse i lotterier, snøballsystemer, kjedebrev, pyramidespill eller lignende aktiviteter.

6.2 OSRAM kan til enhver tid nekte adgang til OSRAMs nettsider, spesielt dersom brukeren bryter med noen av forpliktelsene som fremkommer i disse bruksvilkårene.

7. Hyperlinker
OSRAMs nettsider kan inneholder hyperlenker til tredjeparters nettsider. OSRAM kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på slike nettsteder og hverken presenterer eller fremstiller disse nettstedene eller deres innhold som sitt eget. OSRAM har ingen kontroll over informasjonen på slike nettsteder og er ikke ansvarlig for innholdet og informasjonen som forekommer der. Brukeren besøker slike nettsteder på egen risiko.

8. Ansvar
8.1 Vi skal kun holdes ansvarlige for alle typer skader i henhold til lovbestemmelsene dersom det skyldes (1) skaden er påført med hensikt eller ved grov uaktsomhet, (2) ved helseskader, personskader eller død, (3) i tilfeller hvor det foreligger aksept av leveranse- eller kvalitetsgaranti, (4) i tilfeller med ondsinnet hemmelighold og (5) i tilfeller med krav basert på produktansvarsloven. Dersom vi strafferettslig bryter viktige forpliktelser eller kunden har krav på erstatning for skade på bruksstedet, skal ansvaret begrenses til kompensasjon for typiske, forutsigbare skader. Det kan ikke kreves erstatning for noen andre skader (f.eks. følgeskader) fra oss. Viktige forpliktelser skal i disse vilkårene anses som forpliktelser som beskytter kundens essensielle juridiske stilling, som kontrakten er ment å gi rettigheter til i henhold til dens innhold og hensikt. I tillegg skal disse forpliktelsene som sørger for oppfyllelsen av kontrakten og som kunden setter sin lit til være å anse som viktige forpliktelser (f.eks. leveranse av avtalte produkter med de avtalte egenskapene, med andre ord de egenskapene som er beskrevet i spesifikasjonene, i høvelig tid og passende for disse produktene til avtalt bruksområde, med andre ord bruksområdet beskrevet i produktbeskrivelsen).

8.2 Informasjonen på OSRAMs nettsider kan inneholde spesifikasjoner eller generelle beskrivelser relatert til enkelte produkters tekniske muligheter som i visse tilfeller ikke er tilgjengelig (f.eks. på grunn av endringer i produktet). Det må derfor i hvert enkelt tilfelle inngås gjensidig enighet om produktets påkrevde ytelse ved kjøpstidspunktet.

9. Virus
Selv om OSRAM gjør alt som er mulig for å holde OSRAMs nettsider frie for virus, kan ikke OSRAM garantere at sidene er virusfrie. Brukeren må, av hensyn til sin egen beskyttelse, sørge for nødvendige sikkerhetstiltak og må benytte en virusskanner før det lastes ned noen form for informasjon, programvare eller dokumentasjon.

10. Eksportreguleringer
Eksport av informasjon, programvare, dokumentasjon kan, f.eks. på grunn av dens natur eller anvendelsesområde eller endelige bestemmelsessted, være underlagt godkjenning. Brukeren må strengt følge eksportreguleringer for informasjon, programvare og dokumentasjon, spesielt de som gjelder for EU og de enkelte EU-landene samt USA. OSRAM vil merke informasjon, programvare og dokumentasjon som krever godkjenning i henhold til lister for eksportreguleringer som gjelder for Tyskland og EU og for lister for handelsreguleringer for USA.

11. Personvernbestemmelser
Når det gjelder innhenting, bruk og håndtering av personopplysninger fra brukere av OSRAMs nettsider, følger OSRAM gjeldende lover for vern av personopplysninger samt OSRAMs egen policy for vern av personopplysninger, som finnes på Internett under Personvern.

12. Tilleggsavtaler, alminnelig verneting, gjeldende lovgivning
12.1 Alle tilleggsavtaler må være skriftlige.

12.2 Alminnelig verneting skal være München dersom brukeren er forretningsdrivende i henhold til tysk handelslovgivning (Handelsgesetzbuch).

12.3 De individuelle sidene på OSRAMs nettsted er driftet og administrert av OSRAM og/eller OSRAMs datterselskaper. Siden er i samsvar med gjeldende lover i landet hvor det ansvarlige selskapet har sin registrerte virksomhet. OSRAM påtar seg ikke noe ansvar for det faktum at nevnte informasjon, programvare og/eller dokumentasjon på OSRAMS nettsted kan ses eller lastes ned fra steder utenfor et slikt land. Dersom brukere går inn på OSRAMs nettsider fra utenfor et slikt land er de selv helt og holdent ansvarlige for samsvar med gjeldende lokal lovgivning. Tilgang til informasjon, programvare og/eller dokumentasjon på OSRAMs nettsider fra land hvor innhold av denne typen er ulovlig, er ikke tillatt. I slike tilfeller, samt i tilfeller hvor brukeren ønsker å inngå en forretningsmessig relasjon med OSRAM, bes brukeren om å ta kontakt med OSRAMs representant i det aktuelle landet.

12.4 Disse bruksvilkårene er underlagt tysk lovgivning. Alminnelig verneting er München. Anvendelse av den tyske avtaleloven om kontrakter for internasjonale løsørekjøp av 17. juli 1973 og FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) av 11. april 1980 er unntatt.

April 2006